Sayfa Yükleniyor
Politika ve Değerler
Politika ve Değerler

Kurumsal Değerlerimiz

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası; tüm çalışmalarında evrensel etik değerleri, sosyal sorumluluğu ve çevre duyarlılığını gözeten şeffaf, katılımcı, tutarlı, güvenilir, kararlı, gerçekçi ve yenilikçi bir kuruluştur.

Kalite Politikamız

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, kamu vicdanını gözeterek; üyelerinden gelen talepler, kanun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde müşteri beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar.

Türk özel sektörünün ulusal ve uluslararası alanda en önemli temsilcilerinden biri olan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, değişen dünya koşullarında kurumsal varlığını ve özel sektörü temsil iddiasını devam ettirebilmek ve üyelerinin rekabet gücünü arttırabilmek için organizasyon ve faaliyetlerini, ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek dinamik ve proaktif bir yapıya kavuşturmayı ve bu çerçevede;

 • Sürekli gelişme düşüncesiyle misyonunu ve politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi,
 • Yeni hedefler belirlemeyi, bunlara yönelik planlar yapmayı ve gerekli kaynakları ayırarak bu planları hayata geçirmeyi,
 • Müşterilerinden gelen talepleri de göz önüne alarak çağın gereklerine uygun yeni fonksiyon, görev ve ürünler geliştirmeyi,
 • Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda teknolojik altyapısını geliştirmeyi,
 • Ürettiği hizmetin kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur olarak gördüğü insan kaynaklarının gelişmesini, istihdamını ve memnuniyetini sağlamayı,
 • Takım çalışmasına önem verilen, bireysel ve grup başarılarının teşvik edildiği bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeyi

ve tüm bunların sürekliliğini, çalışanları ve müşterileri ile beraber gerçekleştirebilen bir “ATSO Hizmet Kurumu” anlayışı ile sağlamayı taahhüt eder.

İletişim Politikamız

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın tanınırlığını yaygınlaştırmak, bilinirliğini derinleştirmek ve gündemi takip eden değil, gündem oluşturan bir kurum haline getirmek üzere, geleneksel medya araçlarının yanı sıra, internet, sosyal medya ve elektronik yayıncılığı etkili bir şekilde kullanarak, kurumun yazılı ve görsel basında yer alma düzeyini niceliksel olarak yükseltmek, haberleri çeşitlendirmek ve kurumda üretilen bilgiyi başta üyeler olmak üzere kamuoyu ve ilgili tüm paydaşlarla etkin bir şekilde paylaşmaktır.

Bilgi Teknolojileri Politikamız

 • Odamızın teknolojik ihtiyaçlarını, sürekli gelişen teknolojileri kullanarak karşılamayı,
 • Bu amaçla tüm değişim ve yenilikleri kesintisiz takip etmeyi, aynı zamanda uygulamayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sürecini sürekli geliştirerek Odamızın bilgi güvenliğini sağlamayı,
 • Güçlü kurumsal altyapısıyla üyelerimiz ve çalışanlarımız için dünya standartlarında hızlı, etkili, kaliteli hizmet üretmeyi amaçlar.

İnsan Kaynakları Politikamız

Üyemiz Sanayicilerin sürdürülebilir rekabet gücü ve yetkinliklerini artırarak Türk Sanayini dünya ölçeğinde geliştirme vizyonumuz ile ürettiğimiz hizmetin kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur olarak gördüğümüz insan kaynağımızın gelişmesini, istihdamını ve memnuniyetini sağlama ilkemiz çerçevesinde İnsan Kaynakları Politikamız, çalışanlarımızın;

 • Öneri ve beklentilerini dikkate alan,
 • Yenilikçi iş fikirleri yaratmalarını teşvik eden,
 • Bağlılığını güçlendirici yaklaşımları önemseyen,
 • İş yaşamının olduğu kadar özel yaşamın gelişimini de dikkate alan,
 • İş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken altyapıyı oluşturan

kurumsal bir bakış açısı ile yönetimini amaçlar.

Mali Politikamız

Oda mali kaynaklarının, doğru ve verimli kullanılması ve değerlendirilmesi ile mali uygulamaların ve raporlamaların, ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda, gerçeğe uygun, tarafsız ve karşılaşılabilecek riskleri de göz önüne alacak şekilde şeffaf olarak yürütülmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamaktır.