Sayfa Yükleniyor

Limited Şirket Sıkça Sorulan Sorular

Limited Şirket Sıkça Sorulan Sorular

1 - Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Şirketimize 2005 yılında almış olduğumuz ortaklar kurulu kararı ile ortaklar haricinden yani dışarıdan müdür atanmıştır. Ortak dışından atanan müdürün görevine son verip bir başka kişiyi müdür olarak atayabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nun 630. maddesinin 1.paragrafında "Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir." Ayrıca 2. Paragrafında "Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. " dendiğinden, dışarıdan müdür olarak atanan kişi genel kurul kararı ile görevden alınarak yeni bir kişi müdür tayin edilebilir.

 

2 - Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Şirketimiz 2008 yılında kurulmuştur. Ana sözleşme ile 10 yıl için şirket ortaklarından biri müdür tayin edilmiştir. Yani şirket müdürümüzün görevi halen devam etmektedir. Sözleşme ile ortak içinden atamış olduğumuz müdürümüzü görevden alabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nun 630. maddesinin 1.paragrafında "Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir." Ayrıca 2. Paragrafında "Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. " dendiğinden, dışarıdan müdür olarak atanan kişi genel kurul kararı ile görevden alınarak yeni bir kişi müdür tayin edilebilir.

 

3 - Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Şirketimize 2004 yılında almış olduğumuz ortaklar kurulu kararı ile 10 yıl için şirket ortaklarından biri şirket müdürü olarak atanmıştır. Müdürün görev süresi devam etmektedir. Ortaklar kurulu kararı ile ortak içinden atamış olduğumuz müdürümüzü görevden alabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nun 630. maddesinin 1.paragrafında "Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir." Ayrıca 2. Paragrafında "Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. " dendiğinden, dışarıdan müdür olarak atanan kişi genel kurul kararı ile görevden alınarak yeni bir kişi müdür tayin edilebilir.

4 - Gerçek kişi işletmesini nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüştürmek mümkün müdür?

Türk Ticaret Kanunu 194. Madde 2.fıkraya göre "Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde 182 ila 193. Madde hükümleri kıyasen uygulanabilir." Denildiğinden gerçek kişinin nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüşmesi mümkündür.

 

5 - Limited Şirketlerde ortakların koyacakları her payın değeri ne kadar olmalıdır?

Limited Şirketlerde ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL. veya bunun katları olması lazımdır.

 

6 - Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Yetki belgesi almak için ne yapmamız gerekiyor?

www.adiyamantso.org.tr adresinden Ticaret Sicili tescil işlemleri başlığından Yetki Belgesi alanına tıklanarak girilmesi halinde gerekli matbu evraklara ulaşılabilir.

7 - Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Şirketimizin faaliyet gösterdiği adres Belediye tarafından değiştirilmiştir. Müdürlüğünüzden almış olduğumuz belgelerde değişiklik öncesi adres görünmektedir. Müdürlüğünüzdeki kayıtlarımızın düzeltilmesi için ne yapmamız gerekir?

Söz konusu değişikliği gösterir Belediye tarafından düzenlenmiş yazı (Belediye tarafından imzalı ve mühürlü), dilekçe (şirket yetkilileri tarafından imzalanmış dilekçe ) ile başvurulduğunda Müdürlüğümüzce resen tescili yapılır.

8 - Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Ortaklarımızdan biri hisselerinin tamamını devir ederek ortaklıktan ayrıldı. Hisse devrinin tescil süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğü' ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

9 - Limited Şirketimizi nevi değiştirmek suretiyle Anonim Şirkete dönüştürmek istiyoruz. İstenen evraklar nelerdir?

www.adiyamantso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil İşlemleri tıklanır, Tür Değişikliği başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

10 - Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Unvan değişikliği yapmak istiyoruz. Ne yapmamız gerekir ve istenen evraklar nelerdir?

Öncelikle belirlenen yeni ticaret unvanının kontrolü yapılmalıdır. Kullanmak istediğiniz yeni ticaret unvanının daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir. Unvan seçerken dikkat edilecek hususlar: İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir. Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.  Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet", "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.  Anonim ve Limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında "holding" ibaresine yer verilmesi zorunludur.  Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.  Müdürlüğümüzce unvan kontrolleri öncelikle müdürlüğümüz kayıtlarından sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Sicili Gazetesinin internet sitelerindeki Unvan sorgulama bölümlerinden yapılmaktadır. Şirket kuruluşlarında unvanın öncelikle firma tarafından ilgili bölümlerden kontrolü yapılabilir, ancak mutlak surette en son kontrolün Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce yapılması zorunludur. Unvan kontrolünden sonra istenen evraklara www.adiyamantso.org.tr adresinden Tescil İşlemleri bölümünden Limited Şirketler tıklanır, Ana Sözleşme Değişikliği başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

 

11 - Yeni bir Limited Şirket kurmak istiyoruz. Şirket sözleşme örneğine nasıl ulaşabilirim? www.adiyamantso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil İşlemleri tıklanır,  Limited Şirketler tıklanır, Kuruluş başlığına tıklanması halinde matbu sözleşme örneğine ulaşılabilir.

 

12 - Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Şirket müdürümüzün görev süresi sona ermiştir. Yeni müdür tayini ile ilgili alacağımız kararda müdürümüzü süresiz atayabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nda, Limited Şirket müdürlerinin görev süresi bakımından sınırlayıcı bir hüküm yoktur. Bu nedenle alacağınız kararda müdüre herhangi bir süre vermeden seçebilirsiniz.

13 - Limited Şirket en az kaç kişi ile kurulabilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 573' e göre: "Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur…." Hükmü uyarınca limited şirket bir veya daha çok ortak ile kurulabilir.

 

14- Limited Şirket kuruluşunda en az sermaye miktarı ne olmalıdır?

Limited Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 10.000.TL. olmalıdır. 

 

15 - Limited Şirketimize ortaklar haricinden bir kişiyi müdür olarak seçebilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nun 623.maddesi 1.paragrafında: "Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara yada üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir." Denildiğinden ortaklar harici kişilerde müdür olarak atanabilir ancak ortak dışı müdürün yanında en az bir ortağında şirketin yönetim ve temsil hakkının bulunması gerekmektedir.

16 - İki ortaklı bir Limited Şirketimiz var. Aynı zamanda şirket müdürü olan diğer ortağıma hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Şirketi kapatabilmem için ne yapmam gerekir? Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurulması gerekmektedir.

17 - Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Ortaklarımızdan biri vefat etmiştir. Veraset ilamı çıkartılmıştır. Tescil işlemleri için istenen evraklar nelerdir?

www.adiyamantso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil İşlemleri tıklanır, Limited Şirketler tıklanır, Veraseten Hisse Devri başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.