Sayfa Yükleniyor

Sermaye Artırımı

ESAS SERMAYE ARTTIRIMI

1. Dilekçe
2. Sermeye Arttırımına İlişkin Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı - 2 Adet)
3. Tadil metni( 3 adet-yeni metin)
4. Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığın tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi
5. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu ve iç kaynaklardan arttırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi
6. Ayni sermaye konulması ve devralınacak işletmelerin sermayeye eklenmesi durumunda, işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri
7. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
8.Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
9. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu'nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi'nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu
10. Nakit artan sermayenin 1/4'ünün ödendiğine ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti
11. Tüm müdürler tarafından imzalanmış Müdürler Beyanı

Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla (nakit) artırım yapılamaz. Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye 25.-TL ve katları olması gerekmektedir. Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.