Kamu Tüzel Kişileri

Kamu Tüzel Kişileri

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - KAMU TÜZEL İŞLETMELERİ

KURULUŞ

1.    Dernek veya vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; ticari işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi
2.    Ticari işletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş, ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi
3.    Dernek tüzüğünün veya vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği
4.    Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek veya vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının örneği
5.    Ticari işletmenin kurulmasına ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
6.    Ticari işletmeye ayrılan sermayenin miktarı
7.    Dernek veya vakıf organının sermayenin tahsisine ilişkin kararının noter onaylı örneği
8.    Bu madde kapsamındaki vakıf, dernek ve kamu tüzel kişilerinin bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde, izni veya onayı gösteren belge 
9.    Oda Kayıt Beyannamesi – Hükmi  Şahıs Dilekçesi

10.   Kimlik Formu -1 adet fotoğraf

11.   Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)

TERKİN

1.    Dilekçe 2.    Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişileriyle kamuya yararlı dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflara ait ticari işletmelerin faaliyetine son verilmesi halinde bunların yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği 3.    İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış Beyan

X