POLİTİKALARIMIZ

POLİTİKALARIMIZ

Misyonumuz:

Misyonumuz, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve yasal çerçeveler içinde üyelerimize kaliteli bir hizmet sunmaktır. Bu bağlamda, üyelerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara uygun çözümler sunmak için çalışıyoruz. Üyelerimize sağladığımız hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmek için çaba gösteriyoruz. Ayrıca, üyelerimizin iş dünyasındaki değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve onları desteklemek için güncel bilgi ve kaynakları sağlamak da misyonumuzun bir parçasıdır.

Vizyonumuz:

Vizyonumuz, gelişen teknoloji ve yeniliklere uyum sağlayarak, üye ihtiyaçlarını karşılayan, ilimizin ekonomisine yön veren ve kalkınmasında öncü rol oynayan bir kurum olmaktır. İlimizin ekonomik potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çeşitli projeler ve faaliyetler yürütüyoruz. Teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve üyelerimize bu alanlarda rehberlik ediyoruz. Üyelerimizin iş dünyasındaki rekabet gücünü artırmak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Ayrıca, sektörler arası işbirliğini teşvik ederek, ilimizin ekonomisinin sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Bu vizyon ve misyon doğrultusunda, üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli olarak geliştirmek için çalışıyoruz. İlerleyen teknolojileri takip ediyor, üyelerimize rekabet avantajı sağlayacak fırsatları değerlendiriyoruz. Ayrıca, iş dünyasının değişimine ayak uydurmak ve üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için sürekli olarak kendimizi yeniliyoruz.

Misyonumuz, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve yasal çerçeveler içinde üyelerimize kaliteli bir hizmet sunmaktır. Bu bağlamda, üyelerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara uygun çözümler sunmak için çalışıyoruz. Üyelerimize sağladığımız hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmek için çaba gösteriyoruz. Ayrıca, üyelerimizin iş dünyasındaki değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve onları desteklemek için güncel bilgi ve kaynakları sağlamak da misyonumuzun bir parçasıdır.

Vizyonumuz:

Vizyonumuz, gelişen teknoloji ve yeniliklere uyum sağlayarak, üye ihtiyaçlarını karşılayan, ilimizin ekonomisine yön veren ve kalkınmasında öncü rol oynayan bir kurum olmaktır. İlimizin ekonomik potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çeşitli projeler ve faaliyetler yürütüyoruz. Teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve üyelerimize bu alanlarda rehberlik ediyoruz. Üyelerimizin iş dünyasındaki rekabet gücünü artırmak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Ayrıca, sektörler arası işbirliğini teşvik ederek, ilimizin ekonomisinin sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Bu vizyon ve misyon doğrultusunda, üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli olarak geliştirmek için çalışıyoruz. İlerleyen teknolojileri takip ediyor, üyelerimize rekabet avantajı sağlayacak fırsatları değerlendiriyoruz. Ayrıca, iş dünyasının değişimine ayak uydurmak ve üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için sürekli olarak kendimizi yeniliyoruz.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak; Tüm çalışanları ile birlikte, Üyelerimizin; Bağlı bulunduğumuz mevzuat çerçevesinde her türlü isteklerini beklentilerinin de üzerinde karşılayarak, kalite sistemi yapısını ve etkin işleyişini iyileştirerek, memnuniyetini sürekli arttırmaktır.

 

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası önceliğini, rekabet gücü daha yüksek bir Türk sanayine ulaşmak olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda hazırlanan Stratejik Plan ile ATSO’nun Türk sanayisine yön veren ve ülke kalkınmasına destek olan bir kurum olması amaçlanmıştır.

Gelecek odaklı bakış açısına sahip olan ATSO, amaç ve hedeflerini uzun süredir sistematik olarak belirlemekte ve “Çalışma Programları”na yansıtmaktadır. Stratejik planın temellerinin atıldığı bu çalışmalar, Oda’nın faaliyetlerini, geliştirilen hizmetlerini ve ortaya konulan yaklaşımını açıklaması adına önemlidir.

İçeriği ve kapsamı Oda Akreditasyon Kılavuzu'nun öngördüğü şekilde hazırlanan “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı”nda, stratejik amaçlar ve alt amaçlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluşlarına, organlarının nitelikleri ve seçim usullerine, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve harcamaları ile bütçelerine ilişkin esasları düzenlemektedir. Güncel mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren 2(iki) ay içinde alınması zorunlu olan sanayi sicil belgesi ve ilgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

 

Gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetleri üyelere, paydaşlara ve bölge halkına duyurmak için;

•Bilgilerin, haberlerin sağlıklı ve hızlı biçimde ulaşmasını sağlamak,

•Hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmak,

•Üyelerimiz İle İletişimde Sürekliliği Sağlamak, Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkânları ile yazılı ve görsel medyadan yararlanmak, 

•Güncel Bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak, yaymak ve yayınlamak,

•Oda’nın görüş ve önerilerini, bizzat kendi yürüttüğü ve/veya diğer kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmaları ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı ve görüntülü medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve hükümet olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen Dünya teknolojilerine göre geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktır. Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz, hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler ve hizmetler üretmektir. Odamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve mükelleflerimizin hizmetine sunmak suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır. •Bilgi işlem ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek, •Yenilikleri Odamız hizmetlerine eklemek, •Üyelerimize ve paydaşlarımıza güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmektir.

 

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak; Kalite Politikamız kapsamında üyelerimizin  her türlü  isteklerini beklentilerinin de üzerinde karşılamaktan yola çıkarak;

•Üyelerimizle ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket etmek,

•Üyelerimize ait bilgileri, ticari sırları korumak,

•Üyelerimizin her türlü soruları, talepleri ve şikâyetleri için telefon, mail, internet ve diğer iletişim araçlarıyla bize ulaşmalarını sağlamak,

• Tüm soruları, talepleri ve şikâyetleri önyargısız ve adil bir şekilde değerlendirmek,

•Teknolojik gelişmeleri yakinen takip ederek üyelerimize sunduğumuz hizmette iyileştirmeler yapmak,

Daima hizmetin en iyisini hak eden üyelerimize, Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Kuralları ile 5174 sayılı Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, uygulanabilir çözümler sunarak ihtiyaçlarını karşılamaya ve haklarını korumaya özen göstermek Üye İlişkileri Politikamızdır.

 

Üyelerimizin ve ilimizin öncelikli konularının tanımlanarak; kurum ve kuruluşlara, bürokratlara, siyasilere, yerel yönetimlere ve karar alıcılara iletmek odamızın görüş oluşturma politikasıdır.

 

Adıyaman Ticaret ve sanayi odası olarak; en değerli kaynağımız olan insan kaynağımızın öğrenim, eğitim, deneyim ve becerilerini geliştirerek, kurumsal aidiyet ve motivasyonun sağlanması yolu ile her geçen gün insan kaynağımız tarafından sunulan hizmetin kalitesini arttırmak istemektedir. Bu kapsamda;

•İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,

•Personelimizin Hizmet İçi Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,

•Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,

 

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının, mali politikasının temel amacı; 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen: “Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin  kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir” hükmünü yerine getirmektir.

 

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası;  bağlı bulunduğu mevzuat çerçevesinde ve bakanlıkça uygun bulunan sınırlarda, bütçesinde karşılığı bulunması ve çalışma alanı ile sınırlı olmak kaydıyla ve özellikle sosyal ve toplumsal ihtiyaçları karşılamaya ve kamu yararı sağlamaya yönelik olarak; Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımları yapar.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu çerçeve de;

-Bağış ve yardımlar için ödenek ayrılmasında ve ödenek miktarının tespitinde Odaların kuruluş amaçlarını ve asli görevlerini engellemeyecek şekilde olmasına dikkat eder.

X