Limited Şirket

Limited Şirket

ADIYAMANTO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

 

1.    Dilekçe 

 

2.    Genel Kurul Kararı (Noter onaylı - 2 adet)

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye artırımı ve azaltımı dışındaki anasözleşme değişikliklerinde;

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.Dilekçe 

2.Genel Kurul Kararı (Noter onaylı - 2 adet) 

3.Tadil Metni (3 adet-yeni metin)

DENETÇİ SEÇİMİ

Denetime tabi şirketlerde denetçi şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin 4. Ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir.  

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru  

1.Dilekçe

2.Genel Kurul toplantı tutanağı(noter onaylı 2 adet)

3.Hazirun cetveli

4.Bakanlık temsilcisi atama yazısı

5.Denetçi beyanı (TTK 400. Mad.)   

Denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi belirtilir.

GENEL KURUL (Ortaklar Kurulu Kararı)

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.Dilekçe 

2.Tescile tabi hususlara ilişkin genel kurul kararı (Ortaklar kurul kararı)(noter onaylı 2 adet)

3.Düzenlenmiş ise hazirun cetveli
4.Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

HİSSE DEVRİ
 

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
 

1.Dilekçe 
 

2.Genel kurul kararı (noter onaylı 2 adet)
 

3.Noterde düzenlenen hisse devir temlik sözleşmesi
 

4.Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
 

5. Pay defterinin son halinin müdür imza ve kaşeli sureti
 

Hissesini devredip şirketten ayrılan ortak da hisse devir kararına katılmalı ve ortaklar kurul kararını imzalamalıdır.

Hissesini devredip şirketten ayrılan ortak müdür ise görevine devam edip etmeyeceği kararda belirtilmelidir.

TTK 623 gereğince şirket ortaklarından en az birinin şirketi yönetim hakkına ve temsil yetkisine haiz müdür olması gerekmektedir.

Şirketin birden fazla müdürünün olması durumunda bunlardan birinin şirket ortağı olup olmamasına bakılmaksızın müdürler kurulu başkanı olarak atanması şarttır.

* Yeni ortak girişi var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın ikamet adresi Türkiye'de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir. Yeni giren ortağın yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belge, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.) 

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ

 

1.    http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden başvuru

2     Dilekçe

3.    Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası,

4.    Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin Görev kabul Beyanı

5.    Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

       a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl - 1 fotokopi),

       Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

       b) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

6.    Tüzel kişi ortağın yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (apostil kaşesi içeren faaliyet belgesi)

7    Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile  mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

8.    Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

9.    Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

10.    Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

11.    Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

12.    Tüzel kişinin müdür olarak seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yetkili organ kararının noter onaylı örneği

·       Limited Şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25.-TL ve katları olması gerekmektedir.

·       Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.

·       Merkezi Adıyaman dışında olan tüzel ortak için Anonim Şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited Şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler.

-       TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

20.    Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)

MERKEZİ NAKLİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1 .Dilekçe 

2. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü'nden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

3. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

4. Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı Genel kurul kararı (noter onaylı-2 adet)

5. Müdürlerinin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 adet),

6. Oda kayıt beyannamesi 

7. Firma Yetkilisinin Yetki Süresi devam ediyorsa İmza Sirküsünün Aslı, devam etmiyorsa Tescil Talepnamesi (2 Adet)

8. Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (2 adet)

9. Kimlik formu -1 adet fotoğraf

10.Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)

MÜDÜR ATAMASI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.  Dilekçe 
 

2.  Genel kurul kararı (noter onaylı-2 adet)
 

3. Müdürün şirket unvanı altında imza beyannamesi
 

4. Müdürlerin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan müdürlerin görevi kabul ettiğine Görev Kabul Beyanı .
 

5. Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi müdürün yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye'de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi
 

6. Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 

* TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür olması gereklidir.
 

* şirketin birden fazla müdürünün bulunması halinde bunlardan biri müdürler kurulu başkanı olarak atanmalıdır 
 

 LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRÜN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE İBRAZ EDİLECEK İMZA BEYANI HAKKINDA
 

* Müdür olarak seçilen tüzel kişinin  temsilcisinin imza beyanı ; asıl şirket ünvanının da belirtilmesi koşulu ile ,temsilcisi olduğu şirketin ünvanı altında düzenlenmelidir.

MÜDÜR İSTİFASI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel Kurul Kararı (noter onaylı-2 adet)

ESAS SERMAYE ARTTIRIMI

1. Dilekçe
2. Sermeye Arttırımına İlişkin Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı - 2 Adet)
3. Tadil metni( 3 adet-yeni metin)
4. Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığın tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi
5. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu ve iç kaynaklardan arttırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi
6. Ayni sermaye konulması ve devralınacak işletmelerin sermayeye eklenmesi durumunda, işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri
7. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
8.Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
9. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu'nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi'nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu
10. Nakit artan sermayenin 1/4'ünün ödendiğine ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti
11. Tüm müdürler tarafından imzalanmış Müdürler Beyanı

Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla (nakit) artırım yapılamaz. Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye 25.-TL ve katları olması gerekmektedir. Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.

ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1. Dilekçe
2. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri, (EK1)
3.Genel kurul kararı (Noter onaylı - 2 adet)
4. Tadil metni(3 adet-yeni metin)
5. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor,
6. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,
7. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler
8. Müdürler kurulu tarafından imzalanmış, beyanda bulunan alacaklıları gösteren liste ekinde, alacaklı olduğunu beyan eden alacaklıların alacaklarının ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler ya da bu durumu doğrulayan mali müşavir faaliyet raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi
9. Beyanda bulunan alacaklı bulunmadığı takdirde bu hususa ilişkin müdürler kurulu beyanı * Alacaklılara verilen 2 aylık sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra yukarıda sayılan belgeler ile azaltımın tescili talep edilebilir.
* Şirket Müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise
6. Ve 7. Maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

SİGORTA ACENTELİĞİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 2 adet)

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı - 2 adet)

ŞUBE AÇILIŞI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

  1. Dilekçe
  2. Şube açılışına ilişkin Genel Kurul Kararı (2 adet Asıl - 1 Adet Fotokopi)
  3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 adet Asıl - 1 Adet Fotokopi)
  4. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı,
  5. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri
  6. Oda kayıt beyannamesi 
  7. Kimlik Formu - 1 adet fotoğraf
  8. Bildirim Formu
  9. Taahhütname
  10. Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)

ŞUBE KAPANIŞI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Şube kapanışına ilişkin Genel kurul kararı (noter onaylı-2 adet)

            3.    Merkezi başka ilde ise son ortakları gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya onaylı)veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren sicil kayıt belgesi

TASFİYEYE GİRİŞ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/   adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı- 2 adet) 

3.    Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

4.    Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin Görev Kabul Beyanı

TASFİYEYE GİRİŞ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/   adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı- 2 adet) 

3.    Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

4.    Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin Görev Kabul Beyanı

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel Kurul Kararı (2 nüsha)

3.    Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor

VERASETEN HİSSE DAĞILIMI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel Kurul Kararı (Noter onaylı - 2 adet)

3.    Mahkeme veraset ilamı veya noterden düzenlenmiş mirasçılık belgesi (asıl veya onaylı)

4.    Yeni ortak girişi var ise kararda TC Kimlik numarası belirtilmeli.

5.    Müdür seçimi var ise şirket unvanı altında imza beyannamesi

6.    Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

7.    Veraseten edinilecek paylar bir ya da iki ortağa devredilecekse noterden sadece ortaklık payına ilişkin feragatname düzenlenmelidir.

 

ODA KAYIT BEYANNAMESİ 

ODA KAYIT BEYANNAMESİ 

X