BİRİMLERİMİZ

BİRİMLERİMİZ

Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de görev alamazlar. Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına kadar, gündeme yeni madde eklenir.


Oda yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
Hakem veya hakem heyeti seçmek. Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

 

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri, Oda çalışanlarının idari amiridir.

5174 Sayılı kanun, kararname, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Oda’nın işlem ve yazışmalarını idari hiyerarşinin en üstünde yer alan Genel Sekreter idare eder. Oda tarafından verilecek belgelerin tanzim edilmesini ve bu belgelerin hazırlanması için gerekli bilgilerin toplanmasını sağlar. Bütçe taslağının hazırlanmasını sağlama ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmasından sorumludur. Bina ve demirbaşlarının korunması için gerekli çalışmaları yaptırmak, müdürlüklerin verimli ve yeterli hizmet vermelerini sağlamak Genel Sekreterin sorumluluk alanına girmektedir. Oda personeli ile ilgili atama, yükselme, ödüllendirme, cezalandırma ve özlük işleri gibi konular Genel Sekreter tarafından yürütülmektedir. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yönetim Kuruluna karşı sorumludur ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasının organize edilmesi Genel Sekreterin sorumluluğu altındadır.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı 1 tane Genel Sekreter bulunmaktadır. 

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda tüm organ ve birimlerin çalışmalarını yapabilmesi açısından gerekli Oda binasının çalışmaya hazır halde tutulması, temizlik, ısıtma-soğutma, giriş-çıkış, güvenlik, Oda araçları, ikram hizmetleri gibi destek hizmetlerini yerine getirir.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Mali İşler’in asli görevi muhasebe işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmektir.

Mali İşler, yıllık bütçeyi hazırlar, aylık mizan, bilanço ve gelir tablolarını hazırlar, günlük tahsilât işlerini yürütür. Ayrıca üye aidatlarının tahakkukunu ve ödemelerini kontrol eder. Personellerimiz ile ilgili olarak maaş, ikramiye, fark ve fazla mesai bordrolarını hazırlar ve ödemelerin yapılmasını sağlar, işe yeni giren veya işten ayrılan personelleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir.

Yönetim Kuruluna sunulmak üzere banka durumu ile ilgili giderleri ayrıntılı biçimde hazırlar ve Yönetim Kurulundan çıkan muhasebe ile ilgili kararları yerine getirir.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’na üye firmalarımızın resmi bilgilerini içeren kayıtları ve dosyaları Oda Sicil Müdürlüğü tarafından tutulur ve muhafaza edilir

Kapasite ve kapasite ekspertiz raporlarını, ekspertiz raporlarını, imalat yeterlilik belgelerini, yerli malı belgelerini tanzim eder, fatura tasdiklerini yapar.

Yaklaşık maliyet tespiti, fire ve randıman oranlarının incelenmesi ve mahkemeler ile diğer resmi dairelerden gelen talep ve sorularla ilgili işlemler Ticaret Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bunun yanısıra İş Makinesi işlemleri de Ticaret Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olmak isteyen girişimcilerin kuruluş işlemleri ve/veya mevcut kayıtlı üyelerin değişiklik işlemleri ve ilgili işlemlerin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasını sağlamak Odamızın Ticaret Sicil Müdürlüğünde gerçekleştirilir.

Üye firmalarımızın muhtelif işlemleri için ihtiyaç duydukları, üyelik durumlarını gösterir ticari sicil işlemleri ve belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirir.

Sınai yatırımlar konusunda müteşebbislere yardımcı olunması,

KOSGEB çalışmalarının yürütülmesi,

Üyelerin projelerinin hazırlanması ve takibi işlerinde destek sağlanması,

Patent veya Faydalı Model tescili çalışmalarının yürütülmesi,

Ar-Ge ve ilgili konular için eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi,

Ekonomik konularda alan araştırması yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

Ulusal ölçekte ve/veya Kentimize dönük,sanayi,ticari,mali,inşaat,sektörleri ile mesleki konulara dönük araştırmalar,incelemeler yapmak,daha önceden yapılmış araştırma ve incelemelere ulaşmak,bu konularda görüş hazırlamak, raporlamak ve bu konular ile ilgili tüm girişimleri yerine getirmek.

Üyeler ile doğrudan veya dolaylı iletişim için etkin bir yapının oluşturulması ve en üst düzeyde verim ile kullanılması Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün asli görevidir

Odamız bünyesinde gerçekleşen ortaklıklar, protokoller, oda görüş ve politikaları, duyurular ile gerçekleştirilen etkinliklerin duyurulması ve yorumlanması için yazılı ve görsel basın toplantıları gerçekleştirir.

Üyeler ile doğrudan veya dolaylı iletişim için etkin bir yapının oluşturulması ve en üst düzeyde verim ile kullanılması Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün asli görevidir.

Odamız bünyesinde gerçekleşen ortaklıklar, protokoller, oda görüş ve politikaları, duyurular ile gerçekleştirilen etkinliklerin duyurulması ve yorumlanması için yazılı ve görsel basın toplantıları gerçekleştirir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanının konuşma yapma durumunda olduğu her toplantı, yazılı ve görsel basın organizasyonu, basına yönelik mesajları söz konusu olduğunda, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın önceden belirlenmiş vizyonu ve politikaları çerçevesinde konuşma metinleri ve bilgi notlarını hazırlar. Tüm yerel ve ulusal gazete ve yayınlar takip edilerek Adıyaman Ticaret Ve Sanayi Odası ile ilgili haberleri kayıt altında tutar.

K Türü Yetki Belgeleri için İstenen Belgeler

 1- Başvuru Dilekçesi (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Hitaben)

 2- Yetki Belgesi Başvuru Formu

 3- Taşıt Kartı Başvuru Formu

 4- Adli Sicil Belgesi Aslı (Şirketlerde her ortak için ayrı düzenlenecek)

 5- İmza Sirküsü (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

 6- Vergi Kaydı Aslı (Faaliyet Konusu: K1 İçin Karayolu ile Şehirlerarası Yük Nakli, K2 veya k2* için Hangi İşi Yapıyorsa Onu Gösterecek. şekilde, K3 için Karayolu ile Şehirlerarası Eşya Nakli şeklinde yazılı olacaktır.)

 7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirketlerde her ortak için ayrı getirilecek)

 8- İkametgah İlmühaberi (Şirketlerde her ortak için ayrı getirilecek), İşyeri Tapu fotokopisi veya Kira Sözleşmesi

 9- Meslek Kuruluşu Faaliyet Belgesi Aslı (Hangi Meslek Kuruluşunda Kayıtlı ise oradan alınacak ve Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)

 10-Ruhsat Fotokopisi/leri (Muayene tarihi geçerli olacak ve aslı ibraz edilecektir.)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K Yetki Belgesi Babadan Oğula Devir için İstenen Belgeler

 

 1- Devir Dilekçesi (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Hitaben)

 2- Aile Toplum Kağıdı (Babası olduğunu ispatlamak için)

 3- Noter Onaylı Muvafakatname

 4- Eski K Belgelerinin Hepsi (Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi, Taşıt Kartı/ları)

Devir Alacak Kişinin Düzenlemesi Gereken Evraklar:

 1- Başvuru Dilekçesi (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Hitaben)

 2- Yetki Belgesi Başvuru Formu

 3- Taşıt Kartı Başvuru Formu

 4- Adli Sicil Belgesi Aslı (Şirketlerde her ortak için ayrı düzenlenecek)

 5- İmza Sirküsü (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

 6- Vergi Kaydı Aslı (Faaliyet Konusu: K1 İçin Karayolu ile Şehirlerarası Yük Nakli, K2 veya k2* için Hangi İşi Yapıyorsa Onu Gösterecek şekilde, K3 için Karayolu ile Şehirlerarası Eşya Nakli şeklinde yazılı olacaktır.)

 7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirketlerde her ortak için ayrı getirilecek)

 8- İkametgah İlmühaberi (Şirketlerde her ortak için ayrı getirilecek), İşyeri Tapu fotokopisi veya Kira Sözleşmesi

 9- Meslek Kuruluşu Faaliyet Belgesi Aslı (Hangi Meslek Kuruluşunda Kayıtlı ise oradan alınacak ve Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)

10-Ruhsat Fotokopisi/leri (Muayene tarihi geçerli olacak ve aslı ibraz edilecektir.)

   

 K Yetki Belgesi Şahıstan Şirkete Devir için İstenen Belgeler

 

  1- Devir Dilekçesi (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Hitaben)

  2- Eski K Belgelerinin Hepsi (Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi, Taşıt Kartı/ları)

Devir Alacak Şirketin Düzenlemesi Gereken Evraklar:

  1- Başvuru Dilekçesi (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Hitaben)

  2- Yetki Belgesi Başvuru Formu

  3- Taşıt Kartı Başvuru Formu

  4- Adli Sicil Belgesi Aslı (Şirketlerde her ortak için ayrı düzenlenecek)

  5- İmza Sirküsü (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

  6- Vergi Kaydı Aslı (Faaliyet Konusu: K1 İçin Karayolu ile Şehirlerarası Yük Nakli, K2 veya k2* için Hangi İşi Yapıyorsa Onu Gösterecek şekilde, K3 için Karayolu ile Şehirlerarası Eşya Nakli şeklinde yazılı olacaktır.)

  7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirketlerde her ortak için ayrı getirilecek)

  8-  İkametgah İlmühaberi (Şirketlerde her ortak için ayrı getirilecek), İşyeri Tapu fotokopisi veya Kira Sözleşmesi

  9- Ortaklar Pay Listesi (Ortağın en az %25 hissesi olacak ve belge odadan alınacak)

10- Hisse Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

11- Meslek Kuruluşu Faaliyet Belgesi Aslı (Hangi Meslek Kuruluşunda Kayıtlı ise oradan alınacak ve Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)

12-Ruhsat Fotokopisi/leri (Muayene tarihi geçerli olacak ve aslı ibraz edilecektir.)

X