Kooperatifler

Kooperatifler

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

  1. Dilekçe
  2. Adres değişikliği kararı(2 adet - noter onaylı)

GENEL KURUL

         1.    Dilekçe 

      2.   Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha-noter onaylı)

         3.    Hazirun cetveli

         4.    Gündem

         5.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

         6.    Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise

  • Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 adet)
  • Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 

KOOPERATİFLER  

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

        1.    Kooperatifin unvanı ve merkezi,

        2.    Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,

        3.    Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

        4.    Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,

        5.    Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu

        6.    Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,

        7.    Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

        8.    Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,

       9. Kooperatifin temsiline ait hükümler,                                         

       10. Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,

  11. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği

 12. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

KURULUŞTA İSTENEN EVRAKLAR

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN  ŞİRKETİN ADIYAMAN'A MERKEZ NAKLİ

            1.     Dilekçe 

            2.     Genel Kurul toplantı tutanağı 

            3.     Bakanlık izin yazısı aslı

            4.     Gündem

            5.    Tadil metni

            6.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

            7.    Hazirun cetveli

            8.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nden Sicil Tüzüğü'nün 111. maddesine göre alınmış belge

            9.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

            10.    Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi

            11.     Oda kayıt beyannamesi 

    12.     Kimlik formu

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

         1.   Dilekçe 

     2.    Genel kurul toplantı tutanağı 

         3.    Hazirun cetveli

         4. Gündem

         5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

         6.    Tadil mukavelesi (2 nüsha)

         7.    Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.

ŞUBE AÇILIŞI

1.     Dilekçe 

2.    Şube açılışına ilişkin 2 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı.

3.    Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri

4.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Tüzüğü'nün 120. maddesine göre alınan belge

5.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri

6.    Oda kayıt beyannamesi 

7.    Kimlik formu -1 adet fotoğraf

ŞUBE KAPANIŞI

1.    Dilekçe 

2.    Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)

            3.     Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti

TASFİYEYE GİRİŞ

          1.    Dilekçe 

          2.    Genel kurul toplantı tutanağı 

          3.    Hazirun cetveli

          4.  Gündem

          5.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

          6.    Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

TASFİYE SONU

          1.    Dilekçe

          2.    Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı 

          3.    Hazirun cetveli

          4.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

          5.  Gündem

          6.    Kapanış bilançosu

          7.    Bilanço ile ilgili yatırılmış olan damga vergisi makbuzu 

X