Anonim Şirket

Anonim Şirket

2 Türlü İç Yönerge Bulunmaktadır.

 1. GENEL KURUL İÇ YÖNERGE
 2. YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGE
 1. GENEL KURUL İÇ YÖNERGE

Kuruluştan itibaren bir defaya mahsus olarak İLK GENEL KURUL  da görüşülerek yapılmak zorundadır.

Gerekli evraklar:

 • Dilekçe
 • Genel kurul toplantı tutanağı (İç yönerge görüşülecek ve kabul edildiği belirtilmeli)
 • Hazirun
 • Gündem
 • İç yönerge – 3 adet 
 1. YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGE-SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN

Yönetim kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Esas sözleşmede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir.

Ana mukavele tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak tescil ve ilan edilebilir.

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Karar  tarih ve sayısı olan, sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (Noter onaylı karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir. (iç yönerge metninin her sayfasında karara katılan yönetim kurulu üyeleri imzası bulunmalıdır)

İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer alacak, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.

İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecektir.

NOT:  Şirket kayıtlarında tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

Gerekli evraklar:

 • Dilekçe
 • Genel kurul toplantı tutanağı -  (İlgili maddede tadil yapılması gerekiyorsa tadil görüşülecek)
 • Hazirun
 • Gündem
 • Tadil – (İlgili maddede tadil yapılması gerekiyorsa)
 • Temsil ilzam kararı
 • Tescil talepnamesi
 • İç yönerge kabul kararı (Yönetim Kurulu Kararı)
 • İç yönerge – 3 adet

SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.   Adıyaman Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe 1 adet

 

2.    Sigorta şirketi tarafından hazırlanan vekaletname noter onaylı 2 adet

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE GEREKEN EVRAKLAR

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Adıyaman Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe 1 adet

2.    Adres Değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı noter onaylı 2 adet

3.    Kararların Altında Yönetim Kurulunun T.C. Numaraları Mutlaka Yazılı Olacaktır.

4.    Genel Kurul yapıldı ise Olağan genel kurul tescilinde gereken Evraklar.

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ -ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel kurul toplantı tutanağı 

3.    Tadil Tasarısı (3 adet)

4.    Gündem

5.    Hazirun Cetveli

6.    Bakanlık temsilci atama yazısı

7.    Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde Bakanlık izin yazısı aslı ibraz edilmelidir.

8. Genel Kurul Olağan ise Yönetim ve denetim Kurulu Faaliyet Raporları

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - DENETÇİ SEÇİMİ

Denetime tabi şirketlerde denetçi şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin 4. Ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir.

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel Kurul toplantı tutanağı(noter onaylı 2 adet)

3.    Hazirun cetveli

4.    Gündem

5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı

6.    Denetçi Beyanı (TTK 400. Mad.)

7.    Denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi belirtilir.

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - GENEL KURUL

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe 

2.    Genel kurul toplantı tutanağı  

3.    Hazirun cetveli

4.    Gündem

5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı 

6.    Genel kurulda yönetim kurulu seçimi varsa yönetim kurulu kararı (noter onaylı)

7.    Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı (noter onaylı)

8.    Temsil ilzam yetkisi belirlendi ise sadece temsil ilzam yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanlı imza beyannamesi

9.    Yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

10.   Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin görev kabul beyanı.Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

11.  İç yönerge (3 adet)( "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergenin olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.)

Anonim şirketin hisse/pay devri istenirse ticaret sicilinde tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanabilmesi mümkündür. Bu işlemi yapmak isteyenlerden;

1- şirket yetkilileri tarafından imzalanmış dilekçe,

2- noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi,

3- hisse devrine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı örneği,

4- pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) müdür onaylı fotokopisi,

5-Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge,

Ortağın yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)

( hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir, ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı istenecektir. )

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİL TESCİL İŞLEMLERİ - ANONİM ŞİRKET KURULUŞ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.   Taahhütname

3.    Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

4.Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl - 1 fotokopi),

Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

5.Tüzel kişi ortağın yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (apostil kaşesi içeren faaliyet belgesi)

6.Nakit sermayenin 1/4'ünün ödendiğine ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti

7. Hükmi Şahıs Beyannamesi 

8. Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

9. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı aslı

10. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge aslı

11.    Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.

12.    Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazı aslı

13.    Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin; görev kabul beyanı

14.    Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

15.    Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

16.    Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı YETKİ BELGESİ ibraz edilmeli

17.    Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

18.    Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)

KAYIT SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - MERKEZ NAKLİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

2.    Dilekçe 

3.    Genel  kurul toplantı tutanağı

4.    Tadil metni

5.    Gündem

6.    Hazirun cetveli      

7.    Kimlik Formu -1 adet fotoğraf

8.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nden Sicil Tüzüğü'nün 111. maddesine göre alınmış belge

9.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı  Ticaret Sicil Gazeteleri

10.   Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi

11.   Oda Kayıt Beyannamesi 

12.   Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu 

13.   Firma Yetkilisinin Yetki Süresi devam ediyorsa İmza Sirküsünün Aslı, devam etmiyorsa Tescil Talepnamesi (2 Adet)

14.   Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, ek olarak Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı tadil metni (2 nüsha)        

-      15.   Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

       16.   Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - SERMAYE ARTTIRIMI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

2.    Dilekçe

3.    Sermaye artırımına ilişkin Genel kurul toplantı tutanağı, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararı (2 adet-noter onaylı)

4.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı

5.    Hazirun Cetveli

6. Gündem

7.    Tadil metni (3 adet- yeni metin)

8.    Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya görüş yazısı

9.    Yönetim Kurulu Beyanı

10.   Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığın tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi

11.   Sermaye artırımı iç kaynaklardan yapılması durumunda  şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu ve iç kaynaklardan arttırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi

12.   Ayni sermaye konulması ve devralınacak işletmelerin sermayeye eklenmesi durumunda, işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile  mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

13.   Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

14.   Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

15.   Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması halinde bunun gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu

16.   Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu'nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi'nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı Banka Dekontu

17.   Nakit artan sermayenin 1/4'ünün ödendiğine ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti

18.   Anasözleşmenin sermaye maddesinin yeni şeklinde sermayeyi temsil eden paylar tadil metninde yer almıyorsa TTK 459. maddesine uygun olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri

19.   Ekte yer alan iştirak taahhütname örneğinin  kullanılması halinde Nakit sermaye artırımına iştirak eden tüm ortaklar için doldurulmalı ve tüm ortaklar tarafından imzalanmalıdır.

20.   Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla artırım yapılamaz.

21.   Artırım, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hâle gelir.TTK 456/3

22.   Bütün ortakların rüçhan haklarını hisseleri nispetinde kullanmamaları halinde, yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Sermaye artırımının tescilinden önce, yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin bu karar tescil ve ilan edilmelidir.

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

2.    Dilekçe

3.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

4.    Hazirun cetveli

5.    Gündem

6.    Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri (EK- 1)

7.    Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

8.    Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor

9.    Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha-noter onaylı)

10.   Tadil metni(3 adet-yeni metin)

11.   Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

12.   Yönetim kurulu tarafından imzalanmış, beyanda bulunan alacaklıları gösteren liste ekinde, alacaklı olduğunu beyan eden alacaklıların alacaklarının ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler ya da bu durumu doğrulayan mali müşavir faaliyet raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi

13.   Beyanda bulunan alacaklı bulunmadığı takdirde bu hususa ilişkin yönetim kurulu beyanı

14.   Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise yeminli mali müşavir raporu

15.   Alacaklılara verilen 2 aylık sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra yukarıda sayılan belgeler ile azaltımın tescili talep edilebilir.

16.   Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise şirket alacaklılarına çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri ve bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları ile alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri aranmaz.

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - ŞUBE AÇILIŞI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

2.    Dilekçe 

3.    Şube açılışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (2 adet Asıl - 1 Adet Fotokopi)

4.    2 adet fotoğraf

5.    Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza Ünvan beyannameleri (2 adet Asıl - 1 Adet Fotokopi)

6.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Tüzüğü'nün 120. maddesine göre alınan belge

7.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ve son Yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkez sicilde yapılan son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

8.    Oda Kayıt Beyannamesi 

9.    Bildirim Formu

10.   Taahhütname

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - ŞUBE KAPANIŞI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe 

2.    Şube kapanışına ilişkin yönetim kurulu kararı (noter onaylı- 2 adet)

3.    Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - TASFİYEYE GİRİŞ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel kurul toplantı tutanağı

3.    Hazirun cetveli

4.    Gündem

5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Olan Toplantılarda)

6.    Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

7.    Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, Görev Kabul Beyanı

8.    Bakanlık veya diğer resmi kurumların izni gerekli olan şirketlerde izin yazısı

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe 

2.    Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı 

3.    Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor

4.    Hazirun cetveli

5.    Gündem

6.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Olan Toplantılarda)

7.    Görev taksimi, imza yetki kararı

8.    İmza yetkililerinin imza beyannamesi

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - TASFİYE KAPANIŞI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe 

2.    Genel kurul toplantı tutanağı 

3.    Hazirun cetveli

4.    Gündem

5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Olan Toplantılarda)

6.    Genel kurulca onaylanmış, tasfiye memuru tarafından imzalanmış Tasfiye sonu bilançosu(3 adet)

7.    Bilanço ile ilgili yatırılmış olan damga vergisi makbuzu 

8.    Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce veya en geç terkin başvurusu ile birlikte şubelerin terkini başvurusu da yapılmalıdır.

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - TEK PAY SAHİPLİĞİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Yönetim Kurulu Kararı ( Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.)

3.    Tek pay sahibine düşen anonim şirketin yönetim kurulunda değişiklik yapmak istemesi halinde  anasözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil ederek yönetim kurulu seçimi yapması gerekmektedir.

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - TEMSİL VE İLZAM

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe 

2.    Yönetim Kurulu Kararı (noter onaylı 2 adet)

3.    Yetki verilen kişilerin şirket unvanı altında noter onaylı imza beyannamesi

4.    Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti

5.    Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

6.    Yönetim kurulu üyelerinden en az bir kişinin şirketi temsil ilzama yetkisi olması şarttır.

7.    Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi seçilen tüzel kişinin  temsilcisinin imza beyanı ; asıl şirket unvanının da belirtilmesi koşulu ile ,temsilcisi olduğu şirketin unvanı altında düzenlenmelidir.

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - YÖNETİM KURULU İSTİFASI - YENİ ATAMA

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Yönetim Kurulu Kararı (noter onaylı 2 adet)

3.    Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı –noter onaylı)

4.    Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan üyelerin görevi kabul ettiğine ilişkin Görev Kabul Beyanı  

5.    Genel Kurul Toplantısına kadar yönetim kurulu üyeliğinden istifaların ayrı tarih ve sayılı kararlarla olsa dahi, karar yeter sayısını koruyacak oranda yapılması mümkün olabilecektir;  aksi halde, yani istifalar neticesinde, yönetim kurulu üyelerinin sayısının karar alma nisabının altına düşecek kadar çok olması durumunda, genel kurulun toplanıp yönetim kurulu seçimi yapması gerekecektir. Örneğin; yedi üyeli yönetim kurulundan genel kurula kadar farklı tarihlerde de olsa, en fazla üç üye istifa edebilecek, bu hususa ilişkin yönetim kurulu kararı tarafımızdan tescil edebilecek, üçten fazla üyenin istifası halinde ise bu istisnai hükmün uygulanması mümkün olmayacak, genel kurulun seçim yapması gerekecektir.

6.    Yetki verilen kişinin imza beyannamesi

X